angsten - angststoornis
Psychologie
Judith van Royen-Ottes
Psychologie
04/23/2024
9 min
0

Angst en het onderscheid tussen normale angst en angststoornissen.

04/23/2024
9 min
0

Definitie van angst en het onderscheid tussen normale angst en angststoornissen

Angst is een natuurlijke, emotionele reactie die gekenmerkt wordt door gevoelens van spanning, bezorgdheid en lichamelijke veranderingen zoals een verhoogde hartslag. Het is een basisemotie die iedereen ervaart en die essentieel is voor overleving, omdat het mensen helpt zich voor te bereiden op en te reageren op waargenomen bedreigingen en gevaren. Angst stimuleert bijvoorbeeld het lichaam om te reageren tijdens gevaarlijke situaties door de bekende "vecht-of-vlucht"-reactie te activeren, waarbij het lichaam zich klaarmaakt voor actie om een dreiging het hoofd te bieden of te vermijden.

Normale angst

Normale angst is een reactie op een specifieke, externe bedreiging of uitdaging en is meestal proportioneel tot de dreiging. Het helpt bij het focussen van aandacht, stimuleert probleemoplossend gedrag en motiveert actie. Een voorbeeld van normale angst is zenuwachtigheid voor een examen, een sollicitatiegesprek, of het spreken in het openbaar. Deze vorm van angst is tijdelijk en verdwijnt meestal als de situatie voorbij is.

Angststoornissen

In tegenstelling tot normale angst, zijn angststoornissen gekenmerkt door angst die disproportioneel is ten opzichte van de situatie en die het dagelijks functioneren belemmert. Angststoornissen zijn aanhoudend en kunnen zich ontwikkelen zonder een duidelijke externe trigger. Ze leiden vaak tot vermijdingsgedrag en kunnen het leven van een persoon aanzienlijk verstoren. Voorbeelden van angststoornissen omvatten gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis, sociale angststoornis, specifieke fobieën, en posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Bij mensen met een angststoornis kan de angst zo overweldigend zijn dat het moeilijk voor hen is om dagelijkse taken uit te voeren en sociale interacties aan te gaan. Deze angst is vaak chronisch en kan willekeurig of als reactie op onschadelijke situaties ontstaan, wat het onderscheidt van de normale, adaptieve angst.

Belangrijk onderscheid

Het cruciale onderscheid tussen normale angst en een angststoornis ligt in de intensiteit, duur, en impact op het functioneren:

 • Intensiteit: Bij een angststoornis zijn de angstgevoelens intenser en vaak niet in verhouding tot de werkelijke dreiging.
 • Duur: Terwijl normale angst komt en gaat, is angst bij angststoornissen persistent en langdurig.
 • Impact: Normale angst beïnvloedt niet significant iemands vermogen om te functioneren in het dagelijks leven, terwijl een angststoornis dit wel doet, vaak in aanzienlijke mate.

Het identificeren van het verschil tussen normale angst en een angststoornis is cruciaal voor het bepalen van de behoefte aan professionele hulp. Behandeling voor angststoornissen kan psychotherapie, medicatie, of een combinatie van beide omvatten, afhankelijk van de ernst en de persoonlijke situatie van het individu.

Wat is angst?

 • Biologische Aspecten: Uitleg over hoe angst biologisch wordt gereguleerd, inclusief de rol van de amygdala, het autonome zenuwstelsel, en hormonen zoals cortisol.

Angst is niet enkel een psychologische staat; het is ook diep geworteld in onze biologie. Om de biologische basis van angst te begrijpen, is het belangrijk om te kijken naar de rol van de hersenen, het zenuwstelsel, en hormonen zoals cortisol. Deze elementen werken samen om de reacties van het lichaam op dreiging te coördineren, wat essentieel is voor onze overleving.

De rol van de amygdala

Een van de meest cruciale onderdelen in de biologische regulatie van angst is de amygdala, een amandelvormige structuur diep in het brein. De amygdala speelt een sleutelrol in het verwerken van emoties, en is vooral belangrijk voor het detecteren van dreigingen en het activeren van angstreacties. Wanneer we geconfronteerd worden met een potentieel gevaarlijke situatie, ontvangt de amygdala sensorische informatie en beoordeelt snel of er actie moet worden ondernomen.

Bij detectie van een bedreiging stuurt de amygdala signalen naar verschillende delen van het brein, waaronder de hypothalamus, die op zijn beurt het autonome zenuwstelsel activeert. Dit veroorzaakt de welbekende "vecht-of-vlucht" reactie, die ons lichaam voorbereidt om te reageren op gevaar.

Het autonome zenuwstelsel

Het autonome zenuwstelsel (ANS) speelt een cruciale rol in hoe ons lichaam reageert op stress en angst. Het ANS bestaat uit twee hoofdcomponenten: het sympathische en het parasympathische zenuwstelsel. Het sympathische zenuwstelsel mobiliseert het lichaam voor snelle actie. Wanneer het geactiveerd wordt, verhoogt het de hartslag, versnelt de ademhaling, verwijdt de pupillen, en stimuleert de afgifte van glucose door de lever voor extra energie. Deze veranderingen bereiden het lichaam voor om te vechten tegen de dreiging of te vluchten.

Aan de andere kant kalmeert het parasympathische zenuwstelsel het lichaam en brengt het terug naar een staat van rust na de dreiging. Het herstelt de normale hartslag en ademhalingsritme en bevordert de spijsvertering en andere lichaamsprocessen die tijdens de angstreactie op een laag pitje stonden.

Hormonen zoals cortisol

Cortisol, vaak het "stresshormoon" genoemd, speelt een vitale rol in de biologische stressrespons. Het wordt geproduceerd in de bijnieren onder controle van de hypothalamus en de hypofyse als onderdeel van de hypothalamus-hypofyse-bijnier (HPA) as. Bij angst en stress veroorzaakt de HPA-as een verhoogde productie van cortisol, dat op zijn beurt helpt bij het mobiliseren van energiebronnen, het onderdrukken van minder essentiële functies (zoals het immuunsysteem), en het handhaven van de homeostase in het lichaam.

Cortisol helpt niet alleen om energie te leveren in tijden van stress, maar heeft ook invloed op de manier waarop herinneringen worden gevormd, vooral in emotioneel geladen situaties. Dit kan de reden zijn waarom intense, angstige ervaringen vaak diep gegrift staan in het geheugen.

Samenvatting

Deze biologische mechanismen zijn essentieel voor onze reactie op dreigingen en gevaarlijke situaties, maar bij personen met angststoornissen kunnen deze systemen overgevoelig zijn of overactief reageren, zelfs in veilige omstandigheden. Dit overzicht van de biologische aspecten van angst toont hoe diep de wortels van angst in onze fysiologie liggen, en benadrukt het belang van een holistische benadering voor de behandeling van angststoornissen, die zowel de lichamelijke als de psychologische componenten omvat.


 • Psychologische aspecten: Discussie over de cognitieve en emotionele componenten van angst, inclusief irrationele gedachten en angstcycli.

Angst is niet alleen een fysiologisch fenomeen; het heeft ook sterke cognitieve en emotionele componenten. Deze aspecten van angst beïnvloeden hoe we dreigingen waarnemen, hoe we daarop reageren en hoe we uiteindelijk deze gevoelens ervaren en verwerken. Hieronder verkennen we de rol van cognitieve processen, irrationele gedachten, en de cycli van angst die vaak voorkomen bij angststoornissen.

Cognitieve aspecten van angst

De cognitieve theorie van angst stelt dat de manier waarop mensen gebeurtenissen interpreteren een grote rol speelt in het ervaren van angst. Cognitieve processen omvatten alles van aandacht en perceptie tot geheugen en interpretatie. Bij angstige individuen kunnen deze processen vaak vertekend zijn.

 • Negatieve bias in aandacht en perceptie: Mensen met angst hebben vaak een negatieve aandachtsbias; ze richten hun aandacht vooral op potentiële bedreigingen, soms zelfs als deze niet werkelijk aanwezig zijn. Dit kan resulteren in een vertekende interpretatie van neutrale of alledaagse situaties als bedreigend.
 • Catastroferen: Dit is een cognitief proces waarbij een persoon automatisch het ergste scenario voorstelt dat kan gebeuren, zelfs als dit zeer onwaarschijnlijk is. Dit verhoogt de angst en kan leiden tot vermijdingsgedrag.
 • Overgeneralisatie: Een enkele negatieve ervaring kan leiden tot een brede generalisatie dat alle soortgelijke situaties gevaarlijk of stressvol zijn, wat ongegronde angst voor een breed scala van situaties kan veroorzaken.

Emotionele reacties

De emotionele reacties die met angst gepaard gaan, kunnen intens en soms overweldigend zijn. Deze emoties kunnen zowel primair (directe reactie op een waargenomen dreiging) als secundair (reacties op de gevoelens van angst zelf) zijn.

 • Angst en paniek: De primaire emoties van angst zijn ontworpen om te overleven en zijn vaak adaptief. Echter, wanneer deze reacties ongecontroleerd of chronisch worden, zoals bij een paniekstoornis, worden ze maladaptief en hinderlijk.
 • Frustratie en machteloosheid: Deze gevoelens ontstaan vaak als reactie op de voortdurende strijd met angst, vooral als individuen hun angst niet effectief kunnen beheersen of verminderen.

Irrationele gedachten en angstcycli

Irrationele gedachten zijn vaak een kerncomponent van angststoornissen. Deze gedachten zijn meestal automatisch en distantiëren de realiteit van de perceptie van een individu.

 • "Wat als?" denken: Een voortdurende reeks van zorgelijke vragen die beginnen met "wat als?" die meestal niet worden gevolgd door rationele, probleemoplossende strategieën. Dit type denken voedt de angst en houdt de angstcyclus in stand.
 • Vermijding: Als reactie op angstgevoelens beginnen veel mensen situaties te vermijden die ze vrezen. Hoewel dit op korte termijn verlichting biedt, versterkt het op de lange termijn de angst, omdat het de persoon berooft van de kans om te leren dat hun vrees ongegrond kan zijn.

Overwinnen van cognitieve en emotionele barrières

Therapieën zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) zijn effectief gebleken in het aanpakken van de cognitieve en emotionele aspecten van angst. Deze therapieën helpen individuen om hun irrationele gedachten te herkennen, uit te dagen en uiteindelijk te vervangen door meer gebalanceerde en realistische gedachten. Door deze cognitieve herstructurering kunnen individuen hun emotionele reacties op angst verminderen en meer adaptieve copingmechanismen ontwikkelen.

Samenvattend, de cognitieve en emotionele componenten van angst spelen een cruciale rol in zowel de ervaring als de instandhouding van angststoornissen. Het begrijpen en behandelen van deze aspecten is essentieel voor het effectief managen en verminderen van angst op de lange termijn.


Verschillende typen angststoornissen

 • Gegeneraliseerde angststoornis (GAS): Kenmerken en symptomen.
 • Paniekstoornis: Beschrijving van paniekaanvallen en agorafobie.
 • Sociale angststoornis: Hoe sociale situaties extreme angst kunnen veroorzaken.
 • Specifieke fobieën: Uitleg van extreme angst getriggerd door specifieke objecten of situaties.
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS): Impact van traumatische gebeurtenissen op langdurige angstreacties.

Oorzaken van angststoornissen

 • Genetische factoren: Overzicht van de erfelijkheid van angst.

Angststoornissen, zoals veel andere mentale gezondheidsaandoeningen, kunnen beïnvloed worden door genetische factoren. Erfelijkheid speelt een significante rol in de mate waarin individuen vatbaar zijn voor het ontwikkelen van angststoornissen.

Erfelijkheid van angst

Onderzoek heeft aangetoond dat als een direct familielid, zoals een ouder of broer/zus, een angststoornis heeft, de kans groter is dat andere familieleden ook een vorm van angststoornis ontwikkelen. Dit suggereert een sterke genetische component. Genetische studies, waaronder tweelingstudies, hebben uitgewezen dat ongeveer 30% tot 67% van de variatie in angstsymptomen tussen individuen kan worden toegeschreven aan genetische factoren.

Genen betrokken bij angst

Hoewel geen specifieke "angstgenen" zijn geïdentificeerd, wijzen studies op meerdere genen die een rol spelen in de regulatie van neurotransmitters zoals serotonine en dopamine, die betrokken zijn bij de stemming en angstregulatie. Veranderingen of mutaties in deze genen kunnen iemands vatbaarheid voor angststoornissen beïnvloeden.

Interactie tussen genen en omgeving

De ontwikkeling van angststoornissen is typisch een resultaat van de interactie tussen genetische aanleg en omgevingsfactoren. Stressvolle levensgebeurtenissen, trauma, en chronische gezondheidsproblemen kunnen bijvoorbeeld de manifestatie van een angststoornis bij personen met een genetische predispositie triggeren.

 • Omgevingsfactoren: Invloed van opvoeding, trauma en levensgebeurtenissen.

Omgevingsfactoren en hun invloed op angst

Naast genetische predisposities spelen omgevingsfactoren een cruciale rol in de ontwikkeling en intensivering van angststoornissen. Deze factoren omvatten opvoeding, trauma, en significante levensgebeurtenissen, die elk op unieke wijze bijdragen aan de mate waarin individuen angst ervaren.

Opvoeding

De manier waarop iemand is opgevoed, kan een diepgaande invloed hebben op de ontwikkeling van angst. Kinderen die opgroeien in een omgeving waarin overbescherming, kritiek, of hoge verwachtingen de norm zijn, kunnen vatbaarder zijn voor angststoornissen. Dit kan te wijten zijn aan het leren van angstreacties van angstige ouders of door het gebrek aan blootstelling aan normale sociale en fysieke uitdagingen, waardoor kinderen minder veerkrachtig en zelfverzekerd worden.

Trauma

Traumatische gebeurtenissen, zoals het ervaren van misbruik, het verlies van een dierbare, of het meemaken van een ongeval, zijn krachtige triggers voor de ontwikkeling van angststoornissen. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een direct voorbeeld van een angststoornis die volgt op trauma, waarbij de persoon herhaaldelijk intense angst en stress ervaart als reactie op herinneringen aan het traumatische evenement.

Levensgebeurtenissen

Significante levensgebeurtenissen, zowel positieve als negatieve, kunnen ook angststoornissen teweegbrengen of verergeren. Gebeurtenissen zoals het starten van een nieuwe baan, verhuizen naar een nieuwe stad, trouwen, of het krijgen van een kind kunnen aanzienlijke stress veroorzaken en bestaande angst verergeren. Daarnaast kunnen negatieve gebeurtenissen zoals echtscheiding, werkloosheid, of financiële problemen leiden tot een verhoogde angst.

 • Psychologische en sociale factoren: Rol van persoonlijkheid, copingstijlen en sociale ondersteuning.

Psychologische en sociale factoren die angst beïnvloeden

Psychologische en sociale factoren spelen een significante rol in hoe individuen angst ervaren en beheren. Deze factoren omvatten persoonlijkheidskenmerken, copingstijlen, en het niveau van sociale ondersteuning, die allemaal van invloed kunnen zijn op de gevoeligheid voor angststoornissen en de effectiviteit van de behandeling.

Persoonlijkheid

Bepaalde persoonlijkheidstrekken kunnen mensen vatbaarder maken voor angststoornissen. Bijvoorbeeld, individuen die van nature meer neurotisch zijn (geneigd tot emotionele instabiliteit) hebben een hogere neiging om negatief te reageren op stress, wat kan bijdragen aan de ontwikkeling van angststoornissen. Daarentegen kunnen mensen die hoger scoren op veerkracht en openheid voor ervaringen beter in staat zijn om met stressvolle situaties om te gaan en deze effectiever te verwerken.

Copingstijlen

De manier waarop mensen omgaan met stress en angst is cruciaal voor hun algemene psychologische gezondheid. Copingstijlen kunnen worden onderverdeeld in adaptieve en maladaptieve stijlen:

 • Adaptieve copingstijlen omvatten technieken zoals probleemoplossing, het zoeken naar sociale ondersteuning, en positieve herwaardering, die helpen om effectief met stressoren om te gaan en de impact van angst te verminderen.
 • Maladaptieve copingstijlen, zoals vermijding, ontkenning, en zelfmedicatie met alcohol of drugs, kunnen tijdelijk de symptomen van angst verminderen, maar vaak verergeren ze de problemen op lange termijn.

Sociale ondersteuning

Sociale ondersteuning speelt een essentiële rol in hoe individuen angst ervaren en beheersen. Een sterk sociaal netwerk kan beschermend werken tegen de ontwikkeling van angststoornissen. Mensen die actieve en ondersteunende relaties hebben, zijn vaak beter in staat om met stress om te gaan en ervaren minder negatieve gevolgen van angst. Bovendien kan sociale ondersteuning ook indirect werken door mensen aan te moedigen om gezondere levensstijlen aan te nemen en toegang te bieden tot resources die kunnen helpen bij het managen van angst.

Behandeling van angststoornissen

 • Psychotherapie: Voordelen van cognitieve gedragstherapie (CBT) en andere therapeutische benaderingen zoals exposure therapie. Echter lost ook praten niet altijd het achterliggende gevoel op. Je begrijpt vaak heel goed waarom je je zo voelt en wat de oorzaak is. Het neemt echter in veel gevallen niet de sombere gevoelens bij je weg. Soms zorgt het vele praten over je probleem ervoor, dat je maar blijft denken aan je probleem waardoor je probleem nog groter lijkt. 
 • Medicatie: Gebruik van antidepressiva, benzodiazepinen en andere medicijnen. Nadeel van medicatie is dat je er niet zo gemakkelijk vanaf komt. Daarnaast lost medicatie het achterliggende probleem niet op. Medicatie vlakt je gevoelens af zodat je je staande kunt houden om de alledaagse dingen te kunnen blijven doen. 
 • Alternatieve en complementaire therapieën: Inzet van mindfulness, yoga, en mogelijk jouw expertise in hypnotherapie en Touch of Matrix therapie in de behandeling van angst.
 • Hypnotherapie: Met hypnose kun je het achterliggende probleem van jouw depressie oplossen. Je onbewust brein weet precies welke oorzaken en gebeurtenissen ten grondslag liggen aan jouw depressie. Eventuele trauma's, pijn of verlies, dat wat je bewust misschien wel niet meer weet, is voor je onbewuste brein bereikbaar. Je hoeft er dan ook niet over te praten. Een liefdevolle zachte methode om oude ellende op te lossen. 
Reacties
Categorieën