algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Joyful You

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, iedere behandeling en transactie tussen Joyful You en een cliënt, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


2. Overeenkomst indien gekozen voor therapie

2.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat cliënt het intake formulier (digitaal) heeft ingevuld en ondertekend.

2.2 De behandeling start pas nadat cliënt de behandelovereenkomst heeft getekend. Voor minderjarigen geldt dat beide ouders de behandelovereenkomst dienen te ondertekenen. Deze ondertekening vindt plaats in de praktijk of de getekende behandelovereenkomst kan per email naar Joyful You worden gezonden. Indien de sessie via videobellen wordt gegeven, start de sessie pas nadat de getekende behandelovereenkomst per email door Joyful You is ontvangen.

2.3 Het staat Joyful You vrij de behandeling van cliënt te weigeren om moverende redenen, bijvoorbeeld indien Joyful You verwacht dat behandeling niet zinvol zou zijn.


3. Therapie voor kinderen tot 18 jaar

3.1 Beide gezaghebbende ouders moeten akkoord gaan met de behandeling van kinderen onder de 18 jaar.

3.2 Het is de verantwoordelijkheid van de gezaghebbende ouder die een opdracht verleent aan Joyful You dat de andere gezaghebbende ouder op de hoogte wordt gebracht van de behandeling en daarvoor zijn toestemming verleent. Indien laatstgenoemde ouder geen toestemming verleent, zijn de consequenties daarvan voor de eerstgenoemde ouder. 

Joyful You is hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

3.3 Waar in deze voorwaarden “cliënt” staat, dient in het geval van een kind onder de 18 jaar “cliënt en zijn gezaghebbende ouder(s)” te worden gelezen.


4. Betaling

4.1 Joyful You vermeldt tarieven van behandelingen op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de praktijk mondeling aan de cliënt.

4.2 De vermelde tarieven zijn inclusief 21% BTW voor particulieren en exclusief BTW voor de zakelijke markt en indien van toepassing zijn de tarieven inclusief materiaal.

4.3 Alle tarieven op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.4 Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4.5 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Bij een online video hypnose sessie zal na afloop een betaalverzoek gestuurd worden. Dit betaalverzoek dient binnen 5 werkdagen na de sessie te zijn voldaan. Joyful You heeft het recht bij wanbetaling een incassobureau in te schakelen. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn, komen voor rekening van de cliënt.


5. Annulering

5.1 Indien cliënt verhinderd is op de afgesproken dag en tijd, dient de afspraak binnen 48 uur van te voren geannuleerd te worden. Een afspraak kan tot 48 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Wordt binnen die 48 uur afgezegd, dan is Joyful You gerechtigd het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling(en) aan de cliënt te berekenen. Annuleren van afspraken kan per email, Whatsapp of telefonisch.

5.2 Indien cliënt zich heeft aangemeld voor een traject en na de eerste sessie blijkt dat de therapie niet past bij cliënt, dient cliënt dit binnen 7 dagen na de eerste sessie schriftelijk per email mede te delen. De betaalde kosten voor het traject minus 25% wordt aan cliënt retour gestort. 

5.3 Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Joyful You de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

5.4 Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aan komen kan Joyful You de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

5.5 Joyful You moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de cliënt melden.

5.6 Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden.

5.7 Beëindiging van de behandeling kan eenzijdig plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op

prijst stelt of nodig acht.

5.8 Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van Joyful You in; de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van Joyful You te beëindigen.

5.9 De behandeling door Joyful You eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van Joyful You kan worden

verwacht dat de behandeling wordt voortzet.


6. Aansprakelijkheid

6.1 Deelname aan een behandeling is vrijwillig. Joyful You zal zich volkomen inzetten om de behandelingen naar behoren uit te voeren. De cliënt is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden tijdens en na de behandeling.

6.2 Geen enkele methode of therapie biedt 100% garantie. Joyful You spant zich in de behandeling met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren zonder daarbij in te staan voor of gehouden te zijn aan enig specifiek resultaat. Joyful You een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Bij de uitvoering van de behandeling staat het belang van cliënt altijd voorop.

6.3 Cliënt verstrekt voorafgaand aan een behandeltraject aan Joyful You gevraagd en ongevraagd alle informatie die van belang is of kan zijn voor een correcte uitvoering van de behandeling, waaronder begrepen maar niet beperkt tot informatie over andere behandeltrajecten of therapieën die cliënt volgt of medicatie die cliënt gebruikt. Ook gedurende een behandeltraject is cliënt gehouden Joyful You onverwijld op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in therapieën of medicatie. Joyful You is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Joyful You is uitgegaan van door of namens cliënt verstrekte onjuiste dan wel onvolledige informatie.

6.4 Het behandeltraject van Joyful You is géén vervanging van andere therapieën of medicatie. Het wijzigen of stoppen van medicatie of andere behandeltrajecten dient altijd plaats te vinden in overleg met de behandelend arts of therapeut.

6.5 Joyful You is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Joyful You is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

6.6 Joyful You is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel ontstaan door het handelen of nalaten zijdens Joyful You, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Indien de uitvoering van een Overeenkomst door Joyful You leidt tot aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Joyful You beperkt tot het bedrag dat de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Joyful You in het desbetreffende geval uitkeert. Indien de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Joyful You om welke reden dan ook niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Joyful You beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium voor de betreffende Overeenkomst.

6.7 Joyful You is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals onder andere gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

6.8 Joyful You is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de behandeling kan Joyful You geen verantwoordelijkheid nemen.


7. Vrijwaring

Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor beslissingen die hij neemt aan de hand van de behandelingen, zijn eigen gedragingen en de consequenties daarvan. Cliënt vrijwaart Joyful You voor aanspraken op schadevergoeding van derden.


8. Garantie producten

Joyful You geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals aangegeven door Joyful You, niet heeft opgevolgd.

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over bij het Joyful You gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van Joyful You doch binnen een week (7 dagen).


9. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Joyful You vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de Joyful You aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Joyful You neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Joyful You behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Joyful You zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


10. Geheimhouding

10.1 Alle behandelingen van Joyful You zijn vertrouwelijk. Joyful You zal de gegevens van cliënt niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming van cliënt, behoudens indien een wettelijke plicht of een beroepsvoorschrift Joyful You daartoe verplicht.

10.2 Deze geheimhouding van uitgewisselde informatie tijdens de behandeling wordt ook van de cliënt zelf verwacht.

10.3 Indien dat naar het oordeel van Joyful You noodzakelijk is, zal Joyful You gegevens van cliënt mededelen aan de arts of therapeut van cliënt.

10.4 Behoudens met toestemming van Joyful You is cliënt niet gerechtigd informatie, mp3’s, adviezen, e.d ter beschikking te stellen aan derden.


11. Verjaring en verval

In afwijking van de wettelijke verjarings- en vervaltermijnen bedraagt de verjarings- en vervaltermijn van alle vorderingen en verweren jegens Joyful You één jaar.


12. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Joyful You. Joyful You moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Joyful You de behandeling opnieuw verrichten zoals oorspronkelijk overeengekomen. Indien Joyful You en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een geschillencommissie, wetgever of mediator.


13. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Joyful You het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.


14. Beschadiging & diefstal

Joyful You heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Joyful You meldt diefstal altijd bij de politie.


15. Beroepsorganisatie

Joyful You is aangesloten bij de Beroepsorganisatie CAT en voldoet daarmee aan de richtlijn en Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Indien daartoe aanleiding is, kan cliënt een klacht indienen bij de geschillencommissie GAT. De link hiervoor is https://www.gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/


16. Recht

Op elke overeenkomst tussen Joyful You en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

De website van Joyful You bevat links naar andere sites. Joyful You is niet aansprakelijk voor de privacy van deze sites noch de inhoud van deze sites.