arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene voorwaarden Joyful You

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, iedere behandeling en transactie tussen Joyful You en een cliënt, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen Joyful You

Joyful You zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Joyful You zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Joyful You melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Joyful You het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling(en) aan de cliënt berekenen. Annuleren van afspraken kan per email, Whatsapp of telefonisch.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Joyful You de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aan komen kan Joyful You de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Joyful You moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Daarnaast behoudt Joyful You zich het recht voor om een cliënt te weigeren voor behandeling, c.q. de behandeling te stoppen wanneer zij van mening is dat er geen resultaat geboekt kan worden.


4. Betaling

Joyful You vermeldt prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de praktijk mondeling aan de cliënt.

De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.


5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Joyful You vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de Joyful You aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Joyful You neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Joyful You behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Joyful You zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


6. Geheimhouding

Joyful You is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Joyful You verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Behoudens met toestemming van Joyful You is cliënt niet gerechtigd informatie, materialen zoals geluidsopnames, adviezen, e.d ter beschikking te stellen aan derden.


7. Aansprakelijkheid

Joyful You is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Joyful You is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Deelname aan een hypnose sessie is vrijwillig. Joyful You zal zich volkomen inzetten om de hypnose sessies naar behoren uit te voeren. De cliënt is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden tijdens en na de hypnose sessie.

Joyful You is tegenover cliënt slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van een hypnose sessie.

Joyful You is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals onder andere gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. De cliënt vrijwaart Joyful You tegen alle aanspraken van derden terzake.

Joyful You is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.


8. Garantie producten

Joyful You geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals aangegeven door Joyful You, niet heeft opgevolgd.

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over bij het Joyful You gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van Joyful You doch binnen een week (7 dagen).


9. Beschadiging & diefstal

Joyful You heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Joyful You meldt diefstal altijd bij de politie.


10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Joyful You. Joyful You moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Joyful You de behandeling opnieuw verrichten zoals oorspronkelijk overeengekomen. Indien Joyful You en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een geschillencommissie, wetgever of mediator.


11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Joyful You het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.


12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Joyful You en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

De website van Joyful You bevat links naar andere sites. Joyful You is niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites.