Privacy Policy Joyful You

Wij vinden jouw privacy belangrijk. 


Joyful You hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Joyful You houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Joyful You zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Joyful You verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-Administratieve doeleinden;

-Bijhouden cliëntendossier;

-Communicatie over de afspraken, vragen, informatie en/of uitnodigingen;

-Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

-Het gebruik van het e-mailadres voor communicatie en eventueel een nieuwsbrief.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-De overeengekomen opdracht;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Joyful You de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

-Voornaam;

-Tussenvoegsel;

-Achternaam;

-(Zakelijk) Telefoonnummer;

-(Zakelijk) E-mailadres;

-Geboortedatum;

-Persoonlijke gegevens over je gedrag en leefsituatie ten behoeve van de hypnotherapie.


Jouw persoonsgegevens worden door Joyful You opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-Gedurende de looptijd van maximaal 7 jaar voor de financiële administratie.

-Gedurende 20 jaar voor de cliëntendossiers.


De hypnotherapeut is wettelijk verplicht van elke cliënt een dossier bij te houden in een daarvoor bestemd cliëntendossier. De gegevens in dit dossier blijven 20 jaar bewaard. De gegevens in het dossier worden gebruikt om effectief zorg te kunnen verlenen. Daarbij kan de informatie gebruikt worden voor verscheidene andere doelen:
 (i) Financiële Administratie – Voor het opstellen van een factuur bijvoorbeeld.
 (ii) Geanonimiseerd bespreken tijdens een intervisie – De Therapeut kan met een collega-therapeut intervisie hebben en dan de Cliënt bespreken. Dit is geanonimiseerd; er is geen naar een persoon herleidbare informatie die wordt besproken.
 (iii) Informeren andere zorgverleners – Wanneer bijvoorbeeld de Therapeut afwezig is en een andere therapeut waarneemt, bij doorverwijzing naar een andere therapeut (vind niet plaats zonder toestemming Cliënt).
 (iiii) Indien het cliëntendossier voor een ander doeleinde gedeeld wordt, wordt dit gedaan met toestemming van de Cliënt.


Verwerking van persoonsgegevens van mailinglijst abonnees

Persoonsgegevens van mailinglijst abonnees worden door Joyful You verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-Het informeren over nieuwsuitingen;

-Het informeren over aanbiedingen;

-Het informeren over (nieuwe)behandelingen;

-Het aanbieden van passende info n.a.v. eerder getoonde interesse in een dienst of product.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-De aanmelding voor een gratis hypnose mp3, de aanmelding voor de online omgeving via De Huddle, de aanmelding voor een vrijblijvend gesprek.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Joyful You de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

-Voornaam;

-Tussenvoegsel;

-Achternaam;

-E-mailadres.


Jouw persoonsgegevens worden door Joyful You opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-Gedurende de periode dat men aangemeld is.


Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-Het verzorgen van de (financiële) administratie;

-Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

-Het maken van een back-up van de agenda en contacten in de iCloud.

-Het maken van afspraken in de online agenda te weten afspraken.nl

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Joyful You bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijn van de cliëntendossiers bedraagt 20 jaar en de administratie 7 jaar. 


Cookies

Joyful You wil op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maakt Joyful You op de website gebruik van verschillende soorten cookies. Joyful You plaatst bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruikt Joyful You analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-Alle personen die namens Joyful You van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!


Contactgegevens

Joyful You

Nijensteinheerd 261

9736 TT Groningen

info@joyfulyou.nl

arrow_drop_up arrow_drop_down